ကနီၿမိဳ႕နယ္၌ ေျမယာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍  ရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေန | DVB