၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတမႈရွိမလား – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB