မိုးထိမိုးမိေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB