ဥ႐ုေဂြးက အိမ္ရွင္ ႐ုရွားကုိ ၃ ဂုိးျပတ္ျဖင့္ႏုိင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB