ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၆၅၀၀၀ ေသဆုံးေန | DVB