ဖိလစ္ပိုင္သမၼတေဟာင္း ဘင္နီညိဳ အကြီႏိုရဲ႕ ဘ႑ာေရးအလြဲသံုးစြဲမႈ | DVB