ဝန္းသုိၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ၁၂၀ ေက်ာ္တြင္ ဝက္နားရြက္ျပာေရာဂါေၾကာင့္ ဝက္မ်ား ေသဆံုး | DVB