စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုရွားအသင္းနည္းျပ၏ ပံုတူေရးဆြဲ ဂုဏ္ျပဳ | DVB