ေျမစြန္႔လႊတ္လႉဒါန္းေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေျမသိမ္းယူမႈ ဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ ေမးခြန္းထုတ္ | DVB