ေအတီအမ္စက္တြင္းမွ ႐ူပီးေငြ ၁၂ သိန္း ႂကြက္ကိုက္ခံရၿပီး ပ်က္စီး (႐ုပ္သံ) | DVB