ကေလးငယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရင္ ေထာင္ဒဏ္တသက္ခ်မွတ္ ရန္ ဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲ | DVB