ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ကာလတန္ဖိုး နစ္နာေၾကးေပးရန္ ျပင္ဆင္ထား | DVB