သက္ငယ္မုဒိမ္း က်ဴးလြန္သူေတြကို ေသဒဏ္ေပးရန္ အဆိုရံႈးနိမ့္ | DVB