ရွမ္းျပည္နယ္၊ လံု/နယ္၀န္ႀကီးသစ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး လႊတ္ေတာ္တြင္ကတိသစၥာျပဳ  | DVB