ရင္ေသြးမ်ားကို အစာခြံ႔သည့္ အမဲလိုက္သိမ္းငွက္ေမာင္ႏွံ႐ုပ္သံ ၾကည့္႐ႈသူ ၁ဝ သန္းေက်ာ္ရွိ | DVB