လုပ္အားခအျပည့္ရေရးေတာင္းဆိုသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၃၀၀ ခန္႔ကုိ အလုပ္ရွင္ ႏွင္ထုတ္ | DVB