စစ္ေရွာင္စခန္းသြားလာခြင့္ တားျမစ္ခံရမႈအေပၚ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB