ကမၻာ့ဖလား လုံၿခဳံေရးယူမည့္ ႐ုရွားတပ္မ်ားထဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ ပါဝင္ေနမႈ ေဝဖန္ခံရ | DVB