၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB