ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၅၄ သန္းနီးပါးက တြားသြားသတၱဝါ ႐ုပ္ႂကြင္းတြင္ တီဘီပိုးသဲလြန္စ ေတြ႔ရွိ | DVB