ၿဗိတိန္တြင္ အထပ္ျမင့္ လူေနအေဆာက္အအုံတခု မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB