႐ုရွားကမၻာ့ဖလားပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မီဒီယာဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္မင္းထိုက္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB