တ႐ုတ္တြင္ မိုးသည္းၿပီး မိုးသီးမ်ားေႂကြသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားရွိ | DVB