ျခေသၤ့ပံုပါ စစ္ကိုင္းတုိင္းအမွတ္တံဆိပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ | DVB