လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပးထားသည့္ၾကားက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပယ္မဲဆက္ပါေန | DVB