နမ့္ဆန္တြင္ ေျမၿပိဳ၊  ေနအိမ္ ၇ လံုးႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနံရံမ်ားပ်က္စီး | DVB