မူးယစ္အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္အတြင္းထားစရာ ေနရာမရွိေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေန | DVB