ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ | DVB