ရခိုင္ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အေရးႀကီးအဆို ရံႈးနိမ့္   | DVB