မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ တုိင္ၾကားစာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေန | DVB