ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ပုိအားေကာင္းလာ၊ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္ေရာက္ရွိႏုိင္ | DVB