ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည္ | DVB