ကေလးဝနယ္၊ ကိုင္းေရႊေတာင္ရြာ၌ ေရတိုက္စားမႈကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ | DVB