ေအာ္တစ္ဇင္ေရာဂါသည္ ၁၁ ႏွစ္သမီးအား အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ ပေထြးကုိ ဖမ္းဆီး | DVB