အရည္အေသြးစံခ်ိန္မမီ ေက်ာင္းေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းရန္ ေတာင္းဆို | DVB