ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ | DVB