ဆြီဒင္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ဒီဗြီဘီ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ | DVB