ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လာေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ကုလေအဂ်င္စီတို႔ သေဘာတူ | DVB