တတိယပင္လုံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB