ေညာင္ေလးပင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားခ်င္းစကားမ်ားၿပီး ဓားထိုးမႈျဖစ္ | DVB