မေလးရွားတြင္ ဖမ္းမိသည့္ မူးယစ္ေဆးမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ အဓိကတရားခံ လြတ္ေျမာက္ေန | DVB