အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္တိုင္းတာေရး အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ေန | DVB