လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႔စည္းမည္ | DVB