ေက်ာက္စရစ္ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္ဦအခ်ဳိ႕ ၿပိဳက်မည့္အႏၱရာယ္ ရင္ဆုိင္ေနရ | DVB