ဟယ္ရီႏွင့္မီဂန္တို႔၏ မဂၤလာပြဲပံုရိပ္အတိုင္း ကေလးငယ္မ်ားကုိ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူး | DVB