ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဇူလုိင္ ၂ ရက္ အမည္စာရင္း သြငး္ႏုိင္ၿပီ | DVB