လိင္ပုိင္းမဖြယ္မရာျပဳမႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဟာေဗးဝိန္းစတိန္း အဖမ္းခံေတာ့မည္ဟုဆုိ | DVB