သက္ငယ္မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာ | DVB