မူဆယ္တြင္တိုက္ခုိက္ခံရသည့္ကိစၥ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ေဆြးေႏြး | DVB