ရန္ကုန္ကမ္းနားလမ္းညေစ်းတန္း စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို လႊဲေပးမည္ | DVB